Презента КларКiGetter


Презента КларК Про

Една идея напред в счетоводството

 

Главни промени във версия 3
  
Презента Кларк Про версия 3 е базирана на клиент-сървърна архитектура, което позволява едновременна работа на много потребители от локални или отдалечени работни места. Данните са изцяло при клиента (напр. на ваш лаптоп). Сървърната и клиентската част на системата (които обикновено са на един и същ компютър) са многоплатформени, което дава възможност програмата да се ползва в средата на трите най-разпространени операционни платформи в момента: Mac OS X, Windows и/или Linux. Клиентските места могат да ползват един от следните браузъри: Firefox (OS X, Windows, Linux напр. бюджетно решение Raspberry Pi), Safari (macOS и iPad iOS), Chrome (OS X, Windows, Android).

Промени във версия 3.0.100
  Добавен е нов модул КЛАРК СКЛАД - СУПТО.

Промени във версия 3.0.54
  Добавен е нов модул Валутни операции.

Промени във версия 3.0.48
  Нови опции за две доп.мерки (напр. Кашон и Палет) и Баркод на артикулите.

Промени във версия 3.0.36
  Добавен е нов модул Производство.

[Подробно]Презента КларК
модули:


Счетоводство

Склад

Разплащания
Банки


Каса

Производство

Валутни
операции

Презента КларК поддържа:

• Mac OS X 10.4
или по-нова
(вкл. 10.14)

• Linux
(CentOS 6/7)

• Windows
XP/Vista/7/8/10
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПО НАРЕДБА Н-18:
Според последните изисквания на Наредба Н-18 от края на 2018, всеки софтуер, който е използван за извършване на продажби в търговски обект с касов апарат (СУПТО), трябва да отговаря на изискванията на приложение 29 от наредбата. Например това са пълен достъп до всички данни в базата данни, "Одиторски профил" с достъп до конфигурацията и справките на програмата, задължително свързване с ФУ и т.н.

Версия 3.0.100 добавя нов модул КЛАРК СКЛАД - СУПТО, който е специално разработен според изискванията на Наредба Н-18 с промените от 2019. Той служи за обработване на информация за извършване на продажби и водене на отчетност в складовото стопанство. Търговците заявили, че ще ползват софтуера в такива обекти имат възможност да закупят и активират модул КЛАРК СКЛАД - СУПТО. За всички останали обекти е наличен модул "Склад", който няма функционалност за управление на фискални устройства.

Всички клиенти, които не ползват касов апарат (работят само по банков път) или не са инсталирали Модул Склад в търговски обект, където има касов апарат, могат да продължат да ползват Презента Кларк, без модул СУПТО.

Функционални характеристики

Презента КларК е предназначена за автоматизиране на ежедневната финансова, счетоводна и складова дейност, както в малки, така и в големи фирми с клонова мрежа и отдалечени работни места. Тя е ориентирана към PC-Windows и/или Macintosh компютри, като данните създадени на различните платформи са напълно съвместими. Програмата е изградена на модулен принцип, като отделните модули могат да работят напълно самостоятелно, а заедно изграждат една завършена интегрирана система.

Леснота и достъпност

Работата с продукта се заключава в следната последователност:
Въвежда се информацията по първичния счетоводен документ като входната форма, която се попълва, се доближава в максимална степен до хартиения носител. Веднъж въведени данните се разнасят, както в счетоводните регистри, така и в склада и описите на документите. Справките са достъпни веднага след съответното записване, като има богати критерии за избор: на периоди, сметки, потребители, конкретни стойностти, диапазон на обхват и много други.

Продуктът формира автоматично:
  • Счетоводните записвания на основата на предварително определени шаблони за стопанските операции.
  • Дневници за покупки и продажби, справка декларация по ДДС за период и година.
  • Цената на потребление на материалните запаси, съобразно избрания метод.
  • Разпределение на общите разходи по доставката.
  • Основните счетоводни регистри - главна книга, оборотна ведомост, ОПР, баланс, хронологичен регистър.
  • Курсът, по който се изписва валутата и валутните разлики.
  • Сравките за склада - номенклатурен опис, складов картон, материален отчет, инвентаризационнен опис и др.

[Още за предимствата на Презента КларК]

[Подробно за отделните Модули]


Изтегли Презента КларК Демо!Закупи Презента КларК!


 

Надграждане на стара версия

ПРЕЗЕНТА КЛАРК поддържа изключително лесен начин за надграждане на вашата стара версия. Програмата е изградена на модулен принцип и вие можете да прибавите само модулите, които са ви неоходими.
[Нови модули]

Внедряване и поддръжка

Всеки от нашите оторизирани дилъри може да извърши квалифицирано внедряване и поддръжка:

Пловдив:  
ЕТ КАРСЕН (032) 633280
0888 347591
Плевен:  
Баланс Софтуер ЕООД (064) 682164
0899 770663

Добрич:
 
ПРЕЗЕНТА ООД (058) 600012


(c) Copyright 2001-2019 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.