Презента КларКЕкспедицияiGetter


Експедиция

Система за автоматизиране
на разносната търговия.

 


Главни промени
Фактури Продажби могат да се екпортират към eFactura (услуга на "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД за обмен на електронни фактури).Ключови функции в програмата:

Заявки

Курсов лист

Стокова разписка

Личен картон
пласьор

Разплащане с пласьор

Разплащане с клиенти

Справки по дебитори

Интеграция с Презента
КларК

Експедиция поддържа:

• Mac OS X v10.3 и по-нова
(вкл. 10.13)

• Windows
XP/Vista/7/10
  Функционални характеристики

Експедиция е предназначена за автоматизиране на ежедневната разносна дейност, както в малки, така и в големи фирми с клонова мрежа и отдалечени работни места. Тя е ориентирана към PC-Windows и/или Macintosh компютри, като данните създадени на различните платформи са напълно съвместими. Програмата обхваща процесът на разнос от получаване на заявка за доставка до разплащане с пласьори и клиенти. Експедиция е програма създадена като допълнителен модул към Презента Кларк, по поръчка на наши клиенти в областта на разносната търговия.

Работа с продукта

Работата с продукта се заключава в следната последователност:
Въвеждат се получените заявки от клиенти. Заявките се групират в курсове и се съставят: обощен курсов лист по асортимент, курс по клиенти (включва асортимента групиран по клиенти), фактури продажби и стокови разписки (протоколи за стоков кредит). При връщане на пласьора се съставя опис на върнатия амбалаж и евентуално върнати непродадени стоки и кусовият лист се приключва с инкасиране на левовият оборот от пласьора. Разплащането с пласьора може да стане незабавно при ползване на външна транспортна услуга.

Програмата изготвя обобщена справка за постъпленията в брой. Чрез справките за наличният асортимент, извършените продажби и подадени заявки от клиенти може да се води точна отчетност на дейността на фирмата. Тъй като спецификата на работа дава възможност да се предотстъпва стока на кредит, програмата може да издава и следи всички стокови разписки (протоколи за стоков кредит), както и да дава обобщена информация за асортимента даден на кредит. Програмата следи задълженията на всички дебитори поотделно и може да издаде обобщена справка на дебиторите на фирмата за отчетния период.
Програмният продукт води личен картон на всеки пласьор отчитайки всички постъпления в брой от курсове и изчислявайки на база на различни нива на разценка заработката на пласьора.

Информацията от постъпленията, издадените фактури и продаденият асортимент може да се импортира в счетоводната програма Презента КларК. Това дава възможност за автоматично осчетовoдяване и отразяване движенето на складовата наличност.

Закупи Експедиция!
(c) Copyright 2001-2018 ПРЕЗЕНТА ООД. Всички права запазени.